មាន​ការ​វែកញែ.ក​គ្រប់គ្នា​ ក្រោយ​ដឹង​ថា តារា​សម្ដែង​ជើងចាស់ ចាន់ តារាទី ទើប​តែ​មាន​វ័យ…

មាន​ការ​វែកញែ.ក​គ្រប់គ្នា​ ក្រោយ​ដឹង​ថា តារា​សម្ដែង​ជើងចាស់ ចាន់ តារាទី ទើប​តែ​មាន​វ័យ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *