នុះវីវរហើយ! សូដា នីតា ប្រកាសឱ្យ សឿ សុធារ៉ា សុំទោសបន្ទាន់ បើមិនអ៊ីចឹងប្តឹ.,ង ទារលុយវិញ ហើយថែមទាំង..

នុះវីវរហើយ! សូដា នីតា ប្រកាសឱ្យ សឿ សុធារ៉ា សុំទោសបន្ទាន់ បើមិនអ៊ីចឹងប្តឹ.,ង ទារលុយវិញ ហើយថែមទាំង..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *