ហួសចិត្ត! ភ្ញាក់ផ្អើល តារាកំប្លែង តាចេក លួចមានប្រពន្ធចុង ត្រូវកូនប្រពន្ធ តាមទាន់ ដោយកូននិយាយថា :

ហួសចិត្ត! ភ្ញាក់ផ្អើល តារាកំប្លែង តាចេក លួចមានប្រពន្ធចុង ត្រូវកូនប្រពន្ធ តាមទាន់ ដោយកូននិយាយថា :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *