វណ្ណដា អួលដើម.ក រៀបរាប់យ៉ាងកម្សត់ ឈឺចាប់ ជាថ្មី ក្រោយមិតសម្លាញ់ សង្ហា លាឈប់ពីផលិតកម្ម ទៅ Galaxy

វណ្ណដា អួលដើម.ក រៀបរាប់យ៉ាងកម្សត់ ឈឺចាប់ ជាថ្មី ក្រោយមិតសម្លាញ់ សង្ហា លាឈប់ពីផលិតកម្ម ទៅ Galaxy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *