ក្រោយផ្អើ.ល​​ ពស់​ពាំ​កូ.នង៉ែត​ទៅ​បាត់ អភិបាលរងស្រុក​ស្វាយទៀប ចេញមុខ​ប.ញ្ជា​ក់​ច្បាស់​ៗ តាមពិត

ក្រោយផ្អើ.ល​​ ពស់​ពាំ​កូ.នង៉ែត​ទៅ​បាត់ អភិបាលរងស្រុក​ស្វាយទៀប ចេញមុខ​ប.ញ្ជា​ក់​ច្បាស់​ៗ តាមពិត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *