គឹម លីហ្សា សុំចិ.ត្តម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ មេត្តាទុកឱ្យ សឿ សុធារ៉ា នៅស្ងប់ស្ងាត់

គឹម លីហ្សា សុំចិ.ត្តម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ មេត្តាទុកឱ្យ សឿ សុធារ៉ា នៅស្ងប់ស្ងាត់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *