កុសុម៉ា ប្រាប់ថា ដេវីដ យំ​តាំងពី​មក​ធ្វើការ ក្រោយ​ប្រើ​ពាក្យនេះ ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់​ប្រ៊ុយណេ

កុសុម៉ា ប្រាប់ថា ដេវីដ យំ​តាំងពី​មក​ធ្វើការ ក្រោយ​ប្រើ​ពាក្យនេះ ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់​ប្រ៊ុយណេ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *