វិដេអូក្ដៅៗ គ្រុនឈាមដេកពេទ្យ គិតលុយអស់៥២០០ដុល្លារអ្នកជម្ងឺមិនសុខចិត្តផ្អើលឆោឡោពេញគ្លីនិច(មានវីដេអូ)

វិដេអូក្ដៅៗ គ្រុនឈាមដេកពេទ្យ គិតលុយអស់៥២០០ដុល្លារអ្នកជម្ងឺមិនសុខចិត្តផ្អើលឆោឡោពេញគ្លីនិច(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *