មិនទុកយូរនាំតែផ្អូម ! លោកផ្កាយ៣ សៀន សុវណ្ណា ត្រូវបានសម្តេច ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងព្រោះ(មានវីដេអូ)

មិនទុកយូរនាំតែផ្អូម ! លោកផ្កាយ៣ សៀន សុវណ្ណា ត្រូវបានសម្តេច ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងព្រោះ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *