ហេតុអី សឿ សុធារ៉ា ជំពាក់បំណុលគេច្រើន​ រហូតម្ចាសបំណុល ឲ្យដើរស្រាត សាពូន មីដាដា ​គ្មានប្រតិកម្ម?

ហេតុអី សឿ សុធារ៉ា ជំពាក់បំណុលគេច្រើន​ រហូតម្ចាសបំណុល ឲ្យដើរស្រាត សាពូន មីដាដា ​គ្មានប្រតិកម្ម?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *