ខាត់សុឃីម និយាយពី អ៊ិតសេដ្ឋា គូរឲ្យអាសូ និង ស្រក់ទឹកភ្នែក,ពត៏មានតារាសិល្បៈ(មានវីដេអូ)

ខាត់សុឃីម និយាយពី អ៊ិតសេដ្ឋា គូរឲ្យអាសូ និង ស្រក់ទឹកភ្នែក,ពត៏មានតារាសិល្បៈ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *