ពុទ្ធោ! វីដអូ ខាត់ ស្រីវង ខលវីដេអូ សំពះពី អាមេរិក មើលពិធីជួនដំណើរ ខាត់ ចំរើន បងប្រុស ពីចម្ងាយ

ពុទ្ធោ! វីដអូ ខាត់ ស្រីវង ខលវីដេអូ សំពះពី អាមេរិក មើលពិធីជួនដំណើរ ខាត់ ចំរើន បងប្រុស ពីចម្ងាយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *