អីយ៉ា! មាស នីតា បញ្ជាក់ច្បាស់ៗពី អត្តចរិក នាយចឺម ក្រោយហុចថ្ពាល់ឲ្យ ថើប និង តបអ្នកថាជនទី៣

អីយ៉ា! មាស នីតា បញ្ជាក់ច្បាស់ៗពី អត្តចរិក នាយចឺម ក្រោយហុចថ្ពាល់ឲ្យ ថើប និង តបអ្នកថាជនទី៣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *