មែនៗ ក្រោយធ្លាយវីដេអូពូម៉ៅ និងទ្រី ដាណា ត្រូវគ្នាវិញ ស្រាប់តែលោកស្រី ប្រតិកម្ម និង ថាការលែងលះកំពុងតែ(មានវីដេអូ)

មែនៗ ក្រោយធ្លាយវីដេអូពូម៉ៅ និងទ្រី ដាណា ត្រូវគ្នាវិញ ស្រាប់តែលោកស្រី ប្រតិកម្ម និង ថាការលែងលះកំពុងតែ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *