ស្ទើមិនជឿ យក់ ឋិតរដ្ឋា ធាត់ខ្លាំង! ទ្រាំ​លែង​បាន​! ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត ចេញ​មុខការ​ពារ បែបនេះ…

ស្ទើមិនជឿ យក់ ឋិតរដ្ឋា ធាត់ខ្លាំង! ទ្រាំ​លែង​បាន​! ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត ចេញ​មុខការ​ពារ បែបនេះ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *