នុះ មិន​នឹកស្មានសោះ តារាកំប្លែង ខ្ញុង ក៏​ជាប់​ក្នុង​ហ្នឹង​ដែរ! ដល់ថ្នាក់បែកធ្លាយ ឆាត​សម្លេង បែបនេះ..

នុះ មិន​នឹកស្មានសោះ តារាកំប្លែង ខ្ញុង ក៏​ជាប់​ក្នុង​ហ្នឹង​ដែរ! ដល់ថ្នាក់បែកធ្លាយ ឆាត​សម្លេង បែបនេះ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *