នុះ! ក្រោយ ម៉ូលីកា ប្រកាសក្ស័យធន់ បើមិនជឿឆែក ABA ស្រាប់តែ កូនតុងទីន រាប់លានដុល្លាម្នាក់ ចេញអះអាងថា..

នុះ! ក្រោយ ម៉ូលីកា ប្រកាសក្ស័យធន់ បើមិនជឿឆែក ABA ស្រាប់តែ កូនតុងទីន រាប់លានដុល្លាម្នាក់ ចេញអះអាងថា..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *