ដឹ.ងការពិតហើយ កូ.នស្លា..ប់.ក្នុងពោះ ពេទ្យច្រឡំកា..ត់.ពោះវៀ.ន ព្រោះ…

ដឹ.ងការពិតហើយ កូ.នស្លា..ប់.ក្នុងពោះ ពេទ្យច្រឡំកា..ត់.ពោះវៀ.ន ព្រោះ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *