ពុទ្ធោ! ខាត់ សុឃីម និយាយរឿង ខាត់ ចំរើន ជំពាក់ធនាគារ និង បំណងកូនទាំងបី ខណះ គួច ខេវិន និយាយថា..

ពុទ្ធោ! ខាត់ សុឃីម និយាយរឿង ខាត់ ចំរើន ជំពាក់ធនាគារ និង បំណងកូនទាំងបី ខណះ គួច ខេវិន និយាយថា..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *