ពុទ្ធោ! សឿ សុធារ៉ា ចូលមន្ទីរពេទ្យស,.ង្គ្រោះប.,ន្ទាន់ទាំងយប់ព្រោះតែ..ខណះ សាពូន មីដាដា បានត្រឹមពោលទៅថា

ពុទ្ធោ! សឿ សុធារ៉ា ចូលមន្ទីរពេទ្យស,.ង្គ្រោះប.,ន្ទាន់ទាំងយប់ព្រោះតែ..ខណះ សាពូន មីដាដា បានត្រឹមពោលទៅថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *