សេង សុខឃីម ស្រែកថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ដ្រី ពេលគេនិយាយថា «បើយើងល្អមិនមែនមនុស្សប្រុសទៅចោលទេ»

សេង សុខឃីម ស្រែកថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ដ្រី ពេលគេនិយាយថា «បើយើងល្អមិនមែនមនុស្សប្រុសទៅចោលទេ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *