មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ​សោះ​! តារាកំប្លែង ពូ​ណុ​យ ជំពាក់​​បំណុល​គេ​ 3​ម៉ឺន$ដល់ពេលលាតត្រដាង​ ទើបដឹងថាដោយសារតែ.

មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ​សោះ​! តារាកំប្លែង ពូ​ណុ​យ ជំពាក់​​បំណុល​គេ​ 3​ម៉ឺន$ដល់ពេលលាតត្រដាង​ ទើបដឹងថាដោយសារតែ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *