ចំពោះករណីធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ៥ខែម្នាក់បានស្លា.ប់បាត់បង់ជីវិត ដោយមហាជនបានដាក់ការសង្ស័យថា អាចដោយសារមានការធ្វេសប្រហែសវះកាត់ពោះវៀនច្រឡំថាទងសុក

ចំពោះករណីធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ៥ខែម្នាក់បានស្លា.ប់បាត់បង់ជីវិត ដោយមហាជនបានដាក់ការសង្ស័យថា អាចដោយសារមានការធ្វេសប្រហែសវះកាត់ពោះវៀនច្រឡំថាទងសុក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *