សមជាតារាគំរូមែន ! ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌ ព្រាប សុវត្ត និង គ្រួសារ ទៅវត្ត មួយនេះ រៀបចេញមកផ្ទះ ឆ្លៀតធ្វើរឿងនេះ…(មានវីដេអូ)

សមជាតារាគំរូមែន ! ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌ ព្រាប សុវត្ត និង គ្រួសារ ទៅវត្ត មួយនេះ រៀបចេញមកផ្ទះ ឆ្លៀតធ្វើរឿងនេះ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *