លោកភក្រ្តា លំអិតពីគ្លីនិក ដែលវះកា.ត់.យ.ក.កូនចេញ ដោយទាំង.ពោះ.វៀ.នម្ដាយ

លោកភក្រ្តា លំអិតពីគ្លីនិក ដែលវះកា.ត់.យ.ក.កូនចេញ ដោយទាំង.ពោះ.វៀ.នម្ដាយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *