ហួសចិត្ត ឃើញហាងធំ ខំទុកចិត្ត ស្រាប់តែទិញប៉ះចំ ពេជ្រក្លែងក្លាយ ពេលទៅដូរយកលុយវិញ ម្ចាស់ហាង..

ហួសចិត្ត ឃើញហាងធំ ខំទុកចិត្ត ស្រាប់តែទិញប៉ះចំ ពេជ្រក្លែងក្លាយ ពេលទៅដូរយកលុយវិញ ម្ចាស់ហាង..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *