ពុទ្ធោ !! ចែគែន និយាយពីស្ថានភាពជំងឺ សឿ សុធារ៉ា ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ក្រោយសង្រ្គោះបន្ទាន់

ពុទ្ធោ !! ចែគែន និយាយពីស្ថានភាពជំងឺ សឿ សុធារ៉ា ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ក្រោយសង្រ្គោះបន្ទាន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *