ទេព បូព្រឹក្ស ពោលទាំងរំភើប និង មោទកភាព ចំពោះ ជី ដេវីត ក្រោយបង្ហាញទស្សនីយភាពនេះ និង រាំឡក ក្រោយឆាក

ទេព បូព្រឹក្ស ពោលទាំងរំភើប និង មោទកភាព ចំពោះ ជី ដេវីត ក្រោយបង្ហាញទស្សនីយភាពនេះ និង រាំឡក ក្រោយឆាក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *