ប្រធានមន្ទីសុខាភិបាលចេញមុខបញ្ជាក់ករណី កាត់ ពោះ វៀន ច្រឡំ ថាជា ទង សុខ ដែលធកវើអោយបាត់បង់…

ប្រធានមន្ទីសុខាភិបាលចេញមុខបញ្ជាក់ករណី កាត់ ពោះ វៀន ច្រឡំ ថាជា ទង សុខ ដែលធកវើអោយបាត់បង់…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *