ច្បាប់មិនលើកលែងដល់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល ដើមអង្គ្រង ក្រោយឈានដល់គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ស្ត្រីរំលូតគភ៍..

ច្បាប់មិនលើកលែងដល់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល ដើមអង្គ្រង ក្រោយឈានដល់គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ស្ត្រីរំលូតគភ៍..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *