ពុទ្ធោ! សឿ សុធារ៉ា សូម្បីហើបមាត់និយាយសឹងតែ..ចែគែន បញ្ជាក់ស្ថានភាព សឿ សុធារ៉ា កំពុងនៅពេទ្យ ថ្ងៃនេះ..

ពុទ្ធោ! សឿ សុធារ៉ា សូម្បីហើបមាត់និយាយសឹងតែ..ចែគែន បញ្ជាក់ស្ថានភាព សឿ សុធារ៉ា កំពុងនៅពេទ្យ ថ្ងៃនេះ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *