លោកខឹម វាសនា ប្រកាសមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង ១២លានដុល្លារ ដែលបានមកពី…….(មានវីដេអូ)

លោកខឹម វាសនា ប្រកាសមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង ១២លានដុល្លារ ដែលបានមកពី…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *