ស្ងាត់ៗ នាយ ចឺម បញ្ចេញរូបញញឹមឡើងខ្យូត រួចផ្តាំថា…ខណះ សេង សុឃីម និង មាស នីតា ពាក់មុខយក្សដាក់គ្នា

ស្ងាត់ៗ នាយ ចឺម បញ្ចេញរូបញញឹមឡើងខ្យូត រួចផ្តាំថា…ខណះ សេង សុឃីម និង មាស នីតា ពាក់មុខយក្សដាក់គ្នា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *