ស្ថានភាព សឿសុធារ៉ា ធ្ងន់ណាស់ ញាំថ្នាំលើសចំណុះដែលពេទ្យឲ្យ សំខាន់ បាក់ទឹកចិត្ត ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ផង

ស្ថានភាព សឿសុធារ៉ា ធ្ងន់ណាស់ ញាំថ្នាំលើសចំណុះដែលពេទ្យឲ្យ សំខាន់ បាក់ទឹកចិត្ត ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ផង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *