លោកសូឡា លំអិតពីហេតុការណ៍ ស.ម្លា.ប់ក្មេងស្រីកា.ត់ជាកង់ៗ កំពុងល្បីនៅជប៉ុន

លោកសូឡា លំអិតពីហេតុការណ៍ ស.ម្លា.ប់ក្មេងស្រីកា.ត់ជាកង់ៗ កំពុងល្បីនៅជប៉ុន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *