ថ្មីរហូតអាយដល ក្រោយឃើញ CL មកដល់វត្តភ្នំ ភ្លាម ស្រាប់តែ សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា ពោលពាក្យនេះចេញមក ច្បាស់ៗថា

ថ្មីរហូតអាយដល ក្រោយឃើញ CL មកដល់វត្តភ្នំ ភ្លាម ស្រាប់តែ សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា ពោលពាក្យនេះចេញមក ច្បាស់ៗថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *