វីដេអូស្តែងៗ សូមប្រុងប្រយ័ត្នឪពុកម្តាយ ក្មេងប្រុសម្នាក់ ចោ.រស្រីចាប់ឡើងម៉ូតូចេញពីសាលា​ ដោះខ្សែក យកចោល(មានវីដេអូ)

វីដេអូស្តែងៗ សូមប្រុងប្រយ័ត្នឪពុកម្តាយ ក្មេងប្រុសម្នាក់ ចោ.រស្រីចាប់ឡើងម៉ូតូចេញពីសាលា​ ដោះខ្សែក យកចោល

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *