ឧកញ៉ា ជា តុងហួរ ចេញមុខដាក់ចំៗ ទៅកាន់អ្នកបើកឡានថា…

ឧកញ៉ា ជា តុងហួរ ចេញមុខដាក់ចំៗ ទៅកាន់អ្នកបើកឡានថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *