នុះ ក្រុម​មេធាវី​ សម្ដេច​ ហ៊ុនសែន ចេញមុខជួយហើយ ចុះទៅជួប៤នាក់ ខណះ លោក ផែង វណ្ណះបញ្ជាក់ថា……

នុះ ក្រុម​មេធាវី​ សម្ដេច​ ហ៊ុនសែន ចេញមុខជួយហើយ ចុះទៅជួប៤នាក់ ខណះ លោក ផែង វណ្ណះបញ្ជាក់ថា……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *