នៅទីបំផុត ស្គាល់មុខហើយ ចំណាំមុខទុកផង នេះហើយ អ្នកធ្វើបុណ្យលុយក្លែងក្លាយ ទៅវត្តផ្សេងទៀតហើយ

នៅទីបំផុត ស្គាល់មុខហើយ ចំណាំមុខទុកផង នេះហើយ អ្នកធ្វើបុណ្យលុយក្លែងក្លាយ ទៅវត្តផ្សេងទៀតហើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *