នុះ! ច្បាស់ហើយ មន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៏ ចេញមុខបញ្ជាក់ថា ជនរូបនេះ មិនរួចពី…ទោះសងសំណងក្តី ព្រោះតែ

នុះ! ច្បាស់ហើយ មន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៏ ចេញមុខបញ្ជាក់ថា ជនរូបនេះ មិនរួចពី…ទោះសងសំណងក្តី ព្រោះតែ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *