នេះហើយ បុរសជួយ យកអាសារ! លោក ផន ផល្លា បញ្ជាក់ពីស្ថានភាព ពេលនេះគឺ..ខណះ គ្មានអ្នកជួយលុយ គ្មានសាច់ញាតិ

នេះហើយ បុរសជួយ យកអាសារ! លោក ផន ផល្លា បញ្ជាក់ពីស្ថានភាព ពេលនេះគឺ..ខណះ គ្មានអ្នកជួយលុយ គ្មានសាច់ញាតិ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *