អីយ៉ា! ក្រោយ​ប្រឡង​បាក់​ឌុ​ប​រួច ពេជ្រ ថៃ ទម្លាយ​រឿងរ៉ាវ​ដ៏​ចាក់​ដោត​មួយ…និង ថាបើជាប់ចង់រៀនធ្វើជា.

អីយ៉ា! ក្រោយ​ប្រឡង​បាក់​ឌុ​ប​រួច ពេជ្រ ថៃ ទម្លាយ​រឿងរ៉ាវ​ដ៏​ចាក់​ដោត​មួយ…និង ថាបើជាប់ចង់រៀនធ្វើជា.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *