ពុទ្ធោ!កាន់តែបារម្ភ លោក ផន ផល្លា បញ្ជាក់ទាំងយប់ ថា ម្តាយ និង យាយអូនតូច ប្រាប់ថា ស្ថានភាព អូន គឺប្រឈម

ពុទ្ធោ!កាន់តែបារម្ភ លោក ផន ផល្លា បញ្ជាក់ទាំងយប់ ថា ម្តាយ និង យាយអូនតូច ប្រាប់ថា ស្ថានភាព អូន គឺប្រឈម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *