លោកភក្រ្តា​ លំអិតពីហេតុការណ៍ បា..ញ់ប្រហារជាង ១០គ្រាប់នៅកណ្តាលក្រុងបាត់ដំបង

លោកភក្រ្តា​ លំអិតពីហេតុការណ៍ បា..ញ់ប្រហារជាង ១០គ្រាប់នៅកណ្តាលក្រុងបាត់ដំបង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *