ឆ្នាំ​មុន​Tynin​ យំ​សស្រាក់​ព្រោះ​រឿង​នេះ​ ដល់​ឥឡូវ​ស្រាប់តែ​អតីត​ស្វាមី​នាង ​​ទម្លា,យ​ថា…

ឆ្នាំ​មុន​Tynin​ យំ​សស្រាក់​ព្រោះ​រឿង​នេះ​ ដល់​ឥឡូវ​ស្រាប់តែ​អតីត​ស្វាមី​នាង ​​ទម្លា,យ​ថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *