នាយចឺម បានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម អោយអ្នកគាំទ្រត្រៀមលុយសម្រាប់ចងដៃការ របស់លោក

នាយចឺម បានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម អោយអ្នកគាំទ្រត្រៀមលុយសម្រាប់ចងដៃការ របស់លោក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *