ក្ដៅៗ!លោកប៉ែន ចំរុង ត្រូវបានគេទម្លាយថាត្រូវតុលាការដាក់ពន្ធនាគារ ១០ ខែ សងសំណង ៦០ លានរៀល ពីបទ..

ក្ដៅៗ!លោកប៉ែន ចំរុង ត្រូវបានគេទម្លាយថាត្រូវតុលាការដាក់ពន្ធនាគារ ១០ ខែ សងសំណង ៦០ លានរៀល ពីបទ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *