ពេជ្រស្រស់ ដាក់ផាំងៗ ទៅអ្នកបើកឡានបុក ឥឡូវក្មេងស្លាប់ហើយ

ពេជ្រស្រស់ ដាក់ផាំងៗ ទៅអ្នកបើកឡានបុក ឥឡូវក្មេងស្លាប់ហើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *