ចែកផ្លូវមែន! តែ នាយចឺម ខំបើកឡានការពារ សេង សុឃីម តាំងពីខេត្ត ដល់ភ្នំពេញ ស្រាប់តែ​ នាង បញ្ជាក់ថា No..

ចែកផ្លូវមែន! តែ នាយចឺម ខំបើកឡានការពារ សេង សុឃីម តាំងពីខេត្ត ដល់ភ្នំពេញ ស្រាប់តែ​ នាង បញ្ជាក់ថា No..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *